Homöopathie und Medizinforschung – https://www.arscurandi.de/


LLLT – Lasertherapie – http://reimersundjanssen.de/
Arbeitsgemeinschaft Interdisziplinäre Medizin – https://www.aim-hannover.de/


QiGong, TaiJiQuan, TuiNa Massagen – https://www.lebenspflege.de/
Qigong und Taijiquan, Supervision – http://www.wudang-bremen.de/


Giftinformationszentrum-Nord – https://www.giz-nord.de
Bakteriophagen und Phagentherapie – https://www.dsmz.de/de/start/aktuelles/phagen-infoseite

lux-therapie.de